Jenna_Potter

27 tekstów – auto­rem jest Jen­na_Pot­ter.

Czy nap­rawdę jes­teśmy tak słabi, że po przecze­kaniu dwóch lat, re­zyg­nu­jemy, udając, że wszys­tko jest w porządku? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lutego 2012, 15:46

Nie za­kochałam się w to­bie, tyl­ko w twoim od­po­wied­ni­ku, który sa­ma wykreowałam... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 marca 2011, 13:47

Wiesz, na roz­wiąza­nie niektórych prob­lemów trze­ba pocze­kać. I nie wys­tar­czy tyl­ko pstryknąć, trze­ba też się do ich roz­wiąza­nia przyczynić. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 lutego 2011, 15:11

Gdy­by złe cechy ludzkie mogły la­tać, to byłbyś szyb­szy niż F16. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:03

Cza­sem wys­tar­czy tyl­ko jed­no spoj­rze­nie w oczy, abyś wie­dział, w którym mo­men­cie skłamałam 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 listopada 2010, 13:05

Za­nim zaczniesz wy­tykać in­nym błędy, pop­raw swo­je własne. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 26 listopada 2010, 20:40

Młodzi ludzie za bar­dzo wyol­brzy­miają swo­je problemy. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 listopada 2010, 19:43

Są ta­kie chwi­le, w których na­wet fi­zyka wy­daje się prosta. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 listopada 2010, 19:12

Przeszłość zaw­sze po­zos­ta­wia po so­bie śla­dy, lecz cza­sem tyl­ko w pos­ta­ci echa... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 23 listopada 2010, 19:38

Nie is­tnieje przy­jaźń trzyoso­bowa - wte­dy zaw­sze jed­na z osób czu­je się sa­mot­na i odrzucona... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 listopada 2010, 16:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność